Voor Opleiders

Informatie voor opleiders
Je bent hier:

Indien u als opleidingsinstituut wilt aanmelden bij het SVK register kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Dit formulier dient u geheel in te vullen en te ondertekenen.  Niveau MBOMBO+HBO


  1 DagAnders


  Bewijs van deelnameCertificaat

  Bijlage verzenden

  Regeling erkenning van MVK opleidingen door de Stichting www.svkregister.nl

  Het doel van deze regeling is het vastleggen van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan alvorens een MVK- (middelbare veiligheidskundige) opleiding door de Stichting www.svkregister.nl wordt erkend.

   

  1. De Stichting www.svkregister.nl, hierna de Stichting, erkent een MVK- (middelbare veiligheidskundige) opleiding op voorwaarde dat:

  I. De opleiding is erkend door Hobeon SKO

  II. Daarenboven de eis ten aanzien van de uren besteed aan cursorisch onderricht, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Regeling SAH, SVK van Hobeon SKO, niet is ingevuld door middel van e-learning of andere vormen van afstandsonderwijs.

  2. De erkenning wordt aan de opleider verleend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De opleider heeft alle door de Permanente Educatiecommissie gevraagde documenten en informatie aangeleverd t.b.v. het uitvoeren van de toetsing of aan de bepalingen in artikel 1 wordt voldaan;
  • De jaarlijkse contributie is voldaan;
  • De Permanente Educatiecommissie heeft op basis van de uitgevoerde toetsing een positief advies voorgelegd aan het bestuur van de Stichting. Indien de Permanente Educatiecommissie niet tot een positief advies kan komen, wordt de opleider hiervan in kennis gesteld en heeft deze de mogelijkheid tot het insturen van aanvullende bewijsstukken. De Permanente Educatiecommissie beslist op basis van de eventuele aanvullende informatie of er alsnog een positief advies kan worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting;
  • De erkenning heeft een geldigheidsduur van één kalenderjaar. Mits de opleider blijvend aan de voorwaarden voldoet, wordt de erkenning stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

  3. De verleende erkenning aan de opleider wordt ingetrokken als:

  • De opleider niet meer voldoet aan de onder de punten 1 en 2 van deze regeling gestelde voorwaarden;
  • De opleider in surseance van betaling of faillissement verkeert;
  • De opleider hiertoe een verzoek indient.

  4. Een opleider met een door de Stichting erkende MVK opleiding is gerechtigd in alle uitingen ten aanzien van deze opleiding gebruik te maken van de naam en het logo van de Stichting.

  5. Een opleider met een door de Stichting erkende MVK-opleiding wordt vermeld op de website van de Stichting.

  6. Eventueel andere door de Stichting erkende MVK-opleidingen worden opgenomen in het register van opleidingen van de Stichting.

  7. Indien een opleider het oneens is met een besluit van de Stichting kan deze binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij het bestuur van de Stichting. Het bestuur beslist binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar over het eventueel herzien van het besluit. De opleider wordt in kennis gesteld van het uiteindelijke besluit.

  Regeling erkenning na- en bijscholing activiteiten door Stichting www.svkregister.nl

  Het doel van deze regeling is het vastleggen van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan alvorens na- en bijscholing activiteiten door de Stichting www.svkregister.nl worden erkend.

  1. De Stichting www.svkregister.nl, hierna de Stichting, erkent opleidingen en andere na- en bijscholing activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de MVK-er.

  2. De erkenning wordt aan de opleider verleend als de opleider aan volgende voorwaarden voldoet:

  • De opleider heeft alle door de Permanente Educatiecommissie gevraagde documenten en informatie aangeleverd t.b.v. het uitvoeren van een inhoudelijke kwalitatieve toetsing;
  • De Permanente Educatiecommissie heeft op basis van de uitgevoerde toetsing een positief advies voorgelegd aan het bestuur van de Stichting. Indien de Permanente Educatiecommissie niet tot een positief advies kan komen, wordt de opleider hiervan in kennis gesteld en heeft deze de mogelijkheid tot het insturen van aanvullende bewijsstukken. De Permanente Educatiecommissie beslist op basis van de eventuele aanvullende informatie of er alsnog een positief advies kan worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting;
  • De opleider heeft ingestemd met een eventueel verificatieonderzoek door de Permanente Educatiecommissie. Het verificatieonderzoek houdt in dat een afgevaardigde van de Permanente Educatiecommissie de na- of bijscholing activiteit om niet bijwoont of dat de Permanente Educatiecommissie zelfstandig een steekproef uitvoert. De opleider moet hiertoe desgevraagd de benodigde informatie aanleveren;
  • De opleider accepteert de op naam gestelde opleidingsvouchers van de Stichting door registerleden;
  • Per opleidingsactiviteit kan een registerlid maximaal 1 voucher inleveren;
  • De jaarcontributie is voldaan.

  3. De verleende erkenning aan de opleider wordt ingetrokken als:

  • Op basis van een verificatieonderzoek is gebleken dat de inhoudelijke kwaliteit van de na- of bijscholing activiteit onvoldoende is;
  • De opleider in surseance van betaling of faillissement verkeert.

  4. Een opleider met een door de Stichting erkende na- of bijscholing activiteit is gerechtigd in alle uitingen ten aanzien van deze na- of bijscholing activiteit gebruik te maken van de naam en het logo van de Stichting.

  5. Een opleider met een door de Stichting erkende na- of bijscholing activiteit wordt vermeld op de website van de Stichting.

  6. Door de Stichting erkende na- en bijscholing activiteiten worden opgenomen in het register van opleidingen van de Stichting.

  7. Indien een opleider het oneens is met een besluit van de Stichting kan deze binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij het bestuur van de Stichting. Het bestuur beslist binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar over het eventueel herzien van het besluit. De opleider wordt in kennis gesteld van het uiteindelijke besluit.