SVKRegister.nl

Privacy verklaring

Privacyverklaring SVKregister.nl

Privacyverklaring

SVK-register, gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van geregistreerde personen en opleiders. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons, als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

SVK-register verwerkt uw persoonsgegevens die we van u, uw organisatie of van uw werkgever ontvangen in kader van de registratie in dit register. Het gaat om onder meer de volgende gegevens:

  • NAW gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer en mailadres;
  • De gegevens van de gevolgde opleiding, waarmee u in het register geregistreerd staat;
  • Betalingsgegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

SVK-register verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende opleidingsdoeleinden:
• Het verzorgen van uw gekozen opleiding;
• Het reageren op een productaanvraag of verzoek om inlichtingen over opleidingen en trainingen;
• U te adviseren in de juiste opleiding
• De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan uw gekozen opleiding;
• Om onze brochure aan u te versturen of om (telefonisch) contact met u op te nemen;
• Om onze nieuwsbrief te versturen indien u ervoor gekozen heeft deze te ontvangen;
• Uw aanwezigheid te registreren;
• Het kunnen verifiëren van een uitgegeven diploma of certificaten.

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

SVK-register bewaart uw gegevens vanuit servicebeleid zodat we u als geregistreerde tijdig kunnen informeren als uw registratie verloopt. We kunnen u dan ook informeren over ontwikkelingen binnen uw vakgebied, uw persoonlijke ontwikkeling of u tijdig uitnodigen voor een (herhalings)cursus. U hoeft dan niet opnieuw uw gegevens aan ons door te geven.

Recht van betrokkene(n)

U heeft recht om te vragen om inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens die door SVK-register worden verwerkt in het kader van uw registratie. Verzoeken met betrekking tot uw gegevens kunt u richten aan info@svkregister.nl. SVK-register reageert binnen 30 dagen op verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering.

Verstrekking aan derden

SVK-register verstrekt informatie over uw diploma aan derden mits deze derden via uw geboortedatum en achternaam zoekt in het register (één van de doelen van dit register). SVK-register verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om in het kader van door SVK-register te verzenden informatie (zoals het blad “De Veiligheidskundige”) dit om verzendings-technische redenen vraagt. SVK-register stelt dan alleen die gegevens beschikbaar die noodzakelijk zijn voor het verzenden van deze informatie.

Wijzigingen

SVK-register kan deze Privacyverklaring wijzigen/veranderen. Wij voeren wijzigingen van deze Privacyverklaring door op deze pagina. Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 1 mei 2018.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: info@svkregister.nl